پرسشنامه سنجش ارتباط عوامل موثر بر رقابت پذیری (مقیمی و رمضان (۱۳۹۰))

پرسشنامه سنجش ارتباط عوامل موثر بر رقابت پذیری (مقیمی و رمضان (۱۳۹۰))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای بدست آوردن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درباره فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استاندارد کتاب مقیمی و رمضان (۱۳۹۰)، استفاده گردیده است. پرسشنامه مورد استفاده دراین تحقیق از۲بخش تشکیل شده است،بخش اول شامل سوالاتی درارتباط با مشخصات فردی پاسخگویان (متغیرهای جمعیت شناختی)ازنوع اسمی مانند : سن،جنسیت، تحصیلاتو سابقه کاری می باشد.در خصوص سوالات بخش دوم که مربوط به سوالات ارزیابی کننده متغیرهای تحقیق است از طریق طیف لیکرت  ۵ نقطه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) استفاده شده است که این نوع متغیرها ترتیبی هستند

جدول ۳-۲: توصیف سوالات پرسشنامه

مؤلفه های تحقیق ابعاد سوالات پرسشنامه
عوامل محیطی عوامل خرد-ملی ۷-۱
 

عوامل درون سازمانی

نگرش مبتنی بر منابع  

 ۱۵-۸

نگرش مبتنی بر بازار
نگرش مبتنی بر دانش
عوامل ایجاد ارزش

ادراکی

ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه  

۲۳-۱۶

ارزش ادراکی مشتری از بنگاه
 

رقابت پذیری

عملکرد بنگاه در قبال بازار  

۳۰-۲۴

عملکرد بنگاه در قبال مشتری
عملکرد درونی بنگاه

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + پانزده =

0