پرسشنامه سبک رهبري مدير

پرسشنامه سبک رهبري مدير

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه شامل هجده سوال مي باشد که هر سوال به يکي از وجود تمايز سبک هاي رهبري ليکرت اشاره دارد . براي پاسخگويي به هر يک از سوالات فوق از پاسخ هاي چند گزينه اي استفاده شده است . سوالاتي که گزينه هاي چندگانه رابه دنبال دارند ، داراي اين مزيت هستند که انتخاب پاسخ ها محدود بوده و پاسخ آنها آسان است . همچنين در اين روش با انجام مقايسه هاي ساده ، پاسخگو مي تواند وضعيت يا موضوع خود را به راحتي مشخص سازد . پاسخگو براساس تطابق گزينه هاي مختلف با شيوه رفتار مدير خود ، مناسب ترين گزينه را در هر سوال علامت مي زند .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + 14 =

0