پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵

نام پرسشنامه : پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور ۱۹۹۵

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سبک دلبستگی، از پرسشنامۀ هازن و شیور(۱۹۹۵) استفاده می شود. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال است که سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سوگرا را در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(کاملاً مخالفم۱، مخافم ۲، نظری ندارم ۳، موافقم ۴، کاملاً موافقم۵)  می‌سنجد.حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در خرده مقیاس­های آزمون به ترتیب ۵ و ۲۵ خواهد بود. ضریب آلفای کرونباخ(پایایی) پرسش­های خرده مقیاس­های ایمن، اجتنابی و دو سوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی(۱۴۸۰ نفر شامل ۸۶۰ دختر و ۶۲۰ پسر) برای کل آزمودنی­ها به ترتیب ۸۶/۰ ، ۸۴/۰ ، ۸۵/۰ (برای دانشجویان دختر ۸۶/۰، ۸۳/۰، ۸۴/۰ و برای دانشجویان پسر ۸۴/۰، ۸۵/۰ و ۸۶/۰ ) محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال بوده است. ضرایب توافق کندال(روایی) برای سبک­های دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا به ترتیب ۸۰/۰ ،۶۱/۰ و ۷۵/۰ محاسبه شد. (خالق خواه و بابایی منقاری، ۱۳۹۳).

 

منبع

خالق خواه، علی و بابائی منقاری، محمد مهدی. (۱۳۹۳). رابطه سبک­های دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی. مجله دین و سلامت، دوره دوم، شماره دوم، ص ۱-۹٫

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه − هفت =

0