پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

نام پرسشنامه : پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS

این مقیاس یک ابزار ۳۲ سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می توان با بدست آوردن کل نمرات ، ازاین ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطۀ صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرار است: رضایت دو نفری ، همبستگی دو نفری ، توافق دو نفری و ابراز محبت. با تغییراتی در این ابزار می توان از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد.

هنجارها
«مقیاس سازگاری زن و شوهر» با استفاده ازاین گروه نمونه مرکب از اشخاص متأهل (۲۱۸ n=) و افراد مطلقه (۹۴n=) ساخته شد. متوسط سن افراد متأهل ۱/۳۵ سال و متوسط افراد مطلقه کمی کمتر ، یعنی ۴/۳۰ سال بود. مدت ازدواج گروه نمونۀ افراد متأهل ۲/۱۳ سال و متوسط طول ازدواج افراد مطلقه و گروه نمونه ۵/۸ سال بود. نمرۀ میانگین کل «مقیاس سازگاری زن و شوهر» برای افراد متأهل ۸/۱۱۴ و انحراف معیار آن ۸/۱۷ بود. نمرۀ میانگین برای گروه مطلقه ها ۷/۷۰ و انحراف معیار آن ۸/۲۳ بود.

اعتبار
نمرۀ کل مقیاس با آلفای کرانباخ ۹۶/۰ از همسانی درونی قابل توجهی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است : رضایت دو نفری = ۹۴/۰ ، همبستگی دو نفری = ۸۱/۰ ، توافق دو نفری = ۹۰/۰ و ابراز محبت = ۷۳/۰ (ثنایی، ۱۹۹۵).

روایی
این مقیاس ابتدا با روشهای منطقی روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمیز دادن زوج های متأهل و مطلقه در هر سوال ، روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است، و با «مقیاس رضایت زناشویی لاک – والاس » همبستگی دارد.

اين مقياس از روايي همزمان نيز برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی لاک و والاس همبستگی دارد (ثنایی اکبر، ۲۰۱۸). همچنین یار محمدی، بنکدار هاشمی و عسگری (۲۰۱۹) با استفاده از روایی ملاکی، ضریب روایی ۹۴/۰ را برای این پرسشنامه بدست آوردند. در پژوهش ملازاده ، اژه­ای و کیامنش(۲۰۱۶) همسانی درونی این ابزار ۹۵/۰ بدست آمد.

نمره گذاری

«مقیاس سازگاری زن و شوهر» سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندی به دست می دهد. نمرۀ کل مجموع تمام سوالات بین ۰ تا ۱۵۱ است. نمرات بالاتر نشان دهندۀ رابطۀ بهتر است. سوالات خرده مقیاس ها از این قرار است : رضایت زناشویی : ۳۲،۳۱،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۷،۱۶؛ همبستگی دو نفری، ۲۸،۲۷،۲۶،۲۵،۲۴؛ توافق دو نفری ۵،۳،۲،۱ ،۸،۹ ،۱۰،۱۱، ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵؛ ابراز محبت،۳۰،۲۹،۶،۴؛

منبع

Sanaii, B. Marriage and Family Assessment Scales.Tehran: Besat: 1995.[In Persian].

Sanai Zaker   B. Marriage and family scales. 3th ed. Tehran:  Besat ; 2018.P.37-42 [Persian]

Yarmohammadian A , Bonakdarehashemi N , Asgari  K. The effect of emotional intelligence and life skills training on marital adjustment of young couples. Knowledge and Research in Applied Psychology 2019; 12(2):3-12. [Persian].

 

Molazadeh J , Mansour M, Ezheyi J , Kiamanesh  A. Confronting styles and marital adjustment in Shahed children. Journal of Psychology 2016; 3:255-275. [In Persian].

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − 5 =

0