پرسشنامه زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مژگان رضایی۱۳۹۲)

پرسشنامه زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مژگان رضایی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و توسط مژگان رضایی و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.مولفه های هویت فرهنگی شامل هویت خانوادگی، هویت مذهبی، هویت (یا میزان تعلق به) معاشران خوابگاهی و هویت جنسیتی بوده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + پنج =

0