پرسشنامه رفتارهای پرخطر جوانان(مهدی معینی۱۳۹۳)

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جوانان (مهدی معینی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته¬ی جامعه¬شناسی

رفتارهای پرخطر در قالب ۴۰ گویه در ۷ حوزه شامل رانندگی خطرناک، رفتارهای خشونت آمیز، تمایل و اقدام به خودکشی، مصرف سیگار و قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، رفتار جنسی و رفتارهای مرتبط با فضای مجازی به شکل طیف در قالب پاسخ­های (هرگز، یک یا دوبار، بعضی اوقات و بیشتر اوقات) مورد سنجش قرار گرفته اند. رانندگی خطرناک رفتارهای مخاطره­آمیز مرتبط با رانندگی را شامل می شود، و گویه هایی مانند استفاده از کلاه ایمنی، پیامک فرستادن هنگام رانندگی و بستن کمربند ایمنی برای سنجش آن طراحی شده است.

متغیر تعداد گویه
رانندگی خطرناک ۵
رفتار خشونت آمیز ۵
تمایل و اقدام به خودکشی ۵
مصرف سیگار و قلیان ۵
مصرف الکل و مواد مخدر ۷
رفتارهای جنسی ۷
رفتارهای فضای مجازی ۶
رفتارهای پرخطر(کل) ۴۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + پانزده =

0