پرسشنامه رضایت شغلی آدکلا( ۲۰۱۱)

پرسشنامه رضایت شغلی آدکلا( ۲۰۱۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه۷ دارای  سوال بوده و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  سوالات با استفاده از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است و پاسخ دهندگان نظر خود با انتخاب یکی از مقیاس ها مشخص نموده اند. طیف لیکرت در بخش دوم پرسشنامه در جدول  بشرح جدول زیر می باشد. یک نسخه از پرسشنامه در پیوست ۱ ارائه گردیده است. سوالات این پرسشنامه از پرسشنامه آدکلا( ۲۰۱۹) استفاه شده است.

جدول ‏۳‑۱: طیف لیکرت در بخش دوم پرسشنامه

مقیاس توصیفی کاملا” مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا” موافق
مقدار کمی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 ….

….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + یازده =

0