پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (۲۰۱۹) حاصل شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید.این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال بوده و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

متغیرها
شناسایی و کسب دانش
تولید و اشتراک  دانش
ذخیره سازی و بکارگیری دانش
مدیریت دانش
بهبود مستمر
تعهد سازماني
تمركز بر مشتريان
آموزش ، بکارگیری و مشارکت کارکنان
مدیریت کیفیت جامع

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 3 =

0