پرسشنامه رابطه بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان ( نعیمی۱۳۹۳)

پرسشنامه رابطه بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان ( نعیمی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

همچنین پرسشنامه این تحقیق، شامل ۲۰ سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای تحقیق را اندازه‌گیری نمود و درستی فرضیه‌های تحقیق را بررسی نمود. سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با توجه به نظر خبرگان، اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده است. سؤالات میزان تأثیر رضایت ارباب رجوع را بر روی سوالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق بررسی نمود. گزینه‌های مربوط به هر دو قسمت هر سوال بصورت: کاملاٌ مخالف، مخالف، بی تفاوت، موافق، کاملاٌ موافق می‌باشند که با توجه به طیف پنج‌تایی لیکرت با اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اندازه‌گیری می‌شوند. برای هر یک از متغیرهای تحقیق، چند سوال در پرسشنامه طرح شده است که به کمک پاسخ‌های پاسخ دهندگان به این سوالات می‌توان وضعیت متغیرهای تحقیق را بررسی نمود و سپس میزان رضایت ارباب رجوع را بر روی متغیرهای تحقیق به دست آورد. در جدول زیر ارتباط سؤالات این پرسشنامه با متغیرهای تحقیق داده شده است.

 جدول ۳-۱ : ارتباط سوالات پرسشنامه با متغیر‌های تحقیق

متغیر‌های تحقیق سؤالات پرسشنامه
تعهد کاری ۷، ۱۲، ۱۵، ۱۶
اخلاق کاری ۱، ۱۴، ۱۷، ۱۹
مسئولیت پذیری ۳، ۵، ۸، ۱۸
نظم و انضباط ۴، ۶، ۱۳، ۲۰
رضایت ارباب رجوع ۲، ۹، ۱۰، ۱۱
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × پنج =

0