پرسشنامه رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت براساس دیدگاه مبتنی بر منابع (سادات جلوه حسيني۱۳۹۲)

پرسشنامه رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت براساس دیدگاه مبتنی بر منابع  (سادات جلوه حسيني۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال بوده و توسط سادات جلوه حسيني۱۳۹۲   ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل دو بخش می­باشد، بخش اول­ كه­ سوالات عمومی است، شامل شش سوال مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی است، در بخش دوم سوالاتي براي پاسخگويي به فرضیه­های تحقيق تهيه شده است.

تقسیم بندی سوالات پرسشنامه برحسب سوالات به قرار ذیل می­باشد:

جدول۱-۳ : ارتباط بین فرضیه ها و سوالات پرسشنامه

سنجه­ها سوالات پرسشنامه
تمرکز ۴۰-۳۷-۲۷-۲۱-۱۶-۱۱-۳-۱
وجود رسمیت ۲۴-۱۰-۷-۵-۲
استفاده از رسمیت ۳۵-۲۸-۱۸-۱۴-۱۲
پیچیدگی ۱۹-۱۷-۱۵-۶-۴
رهبری هزینه ۴۲-۳۸-۳۱-۲۲-۲۰-۱۳
تمایز در بازاریابی ۳۳-۳۰-۲۶-۸
تمایز در نوآوری ۳۶-۲۹-۲۵
عملکرد ۹-۳۹-۴۱-۳۲-۲۳-۳۴

برای سنجش سوالات پرسشنامه از مقیاس۵ تایی لیکرت که از پرکاربردترین مقیاس­ها در تحقیقات بخصوص علوم رفتاری می­باشد، استفاده شد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × پنج =

0