پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

ابزار گردآوری متغییر وابسته «خلاقیت» ، پرسشنامه دارابژه  می باشد که دارای ۱۰ سوال است.اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﯿﮑﺮت ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮهﻫـﺎي ( ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ۵ ) ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ.

(جدول ۳-۲) ارتباط بین شاخصها و گویه ها

شاخص تعداد سوال شماره سوال
خلاقیت ۱۰ ۳۳-۴۲

 …

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − هفده =

0