پرسشنامه جهت گیری مذهبی( بهرامی احسان)

پرسشنامه جهت گیری مذهبی( بهرامی احسان)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی:

الف: ابعاد تأمین کننده جهت گیری مذهبی: اعتقاد به خداوند و روز جزا، اعتقاد به یاری مردم و نیازمندان، اعتقاد به یاری خداوند در روزهای سخت و…

ب: عامل منفی در جهت گیری مذهبی: فقدان مهار خود در مواجهه با گناه، ناشکیبایی در برابر نتیجه کار و تمایل به کسب فوری نتیجه یا دنیا گرایی و…

این مقیاس را بهرامی احسان ساخته و دارای ۴۵ ماده است که آزمودنی ها به هر یک از مواد بر اساس مقیاس لیکرتی “از هرگز تا کاملاً درست” پاسخ می دهند. پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس می شود، که هر یک از خرده مقیاسها ابعاد متفاوتی را می سنجد.

نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از:

جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی

با۱۴گویه۹-۱۵-۲۰-۲۳-۲۴-۲۷-۳۱-۳۵-۳۸-۴۰-۴۱-۴۳-۴۴-۴۵٫ برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست ۵ امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد.این عامل از گویه های تشکیل شده است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم رابطه عمیق قلبی با خدا، با مردم بر اساس آموزه های دینی اتخاذ و انجام رفتارهای توصیه شده دینی، عاقبت گرایی و توجه به آخرت را در بر می گیرد.

سازمان نیافتگی مذهبی

با ۱۶ گویه ۱-۲-۳-۸-۱۱-۱۳-۱۴-۱۷-۱۸-۲۱-۲۸-۲۹-۳۰-۳۴-۳۶-۳۹ برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست ۵ امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد ودوسؤال (۲۷-۴۰)به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن تردید، دودلی، ریا، ناخوشی از زندگی و حیات و پریشانی خاطر است.

ارزنده سازی مذهبی

با ۷ گویه(۴-۱۰-۱۲-۱۶-۱۹-۲۲-۳۲). برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست ۵ امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد. این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن ارزیابی انعطاف ناپذیر از مذهب و رفتارهای مذهبی است.

کامجویی

 با ۸ گویه(۵-۶-۷-۲۵-۲۶-۳۳-۳۷-۴۲). برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست ۵ امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد.این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن لذت طلبی و ترجیح آن، عدم اعتقاد عمومی به مذهب، تفسیر شخصی از دستورات دینی و لذت جویی است.

این مقیاس را بهرامی احسان(۱۳۸۱)در ایران هنجاریابی کرده است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 5 =

0