پرسشنامه توسعه منابع انسانی( قاسمی ۱۳۹۴ )

پرسشنامه توسعه منابع انسانی( قاسمی ۱۳۹۴ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مربوط به توسعه منابع انسانی نیز دربرگیرنده ۱۳ سؤال می­باشد و مجدداً  از طیف پنج تایی لیکرت، اما با گزینه­های بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد برای تنظیم آن استفاده شد. در این پرسشنامه، برای سنجش توسعه منابع انسانی، از ابعاد تولید فکر و دانش جدید و تزریق آن به سازمان، استفاده دقیق از تجهیزات و تکنولوژی و ایجاد روابط کاری مؤثر استفاده شد.

توزیع سؤالات مربوط به هر یک از ابعاد توسعه منابع انسانی نیز در جدول ۳-۲ مشاهده می­شود:

جدول ۳-۲- شاخص­های مربوط به پرسشنامه توسعه منابع انسانی 

متغیر توسعه منابع انسانی
شاخص­های توسعه منابع انسانی شماره سؤالات مرتبط
تولید فکر و دانش جدید و تزریق آن به سازمان

استفاده دقیق از تجهیزات و تکنولوژی

ایجاد روابط کاری مؤثر

۴-۱

۹-۵

۱۳-۱۰

….

….

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0