پرسشنامه توسعه مسیر شغلی آدکلا( ۲۰۱۱)

پرسشنامه توسعه مسیر شغلی آدکلا( ۲۰۱۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده,گرین هاوس[۱] (۲۰۱۶) پیشنهاد می دهد که توسعه مسیر شغلی یک فرایند مداوم فردی در میان مجموعه از مراحل است که هریک بوسیله مجموعه موضوعات و وظایف منحصر به فرد مشخص می شود. هال و همکاران (۱۹۸۶) توسعه مسیر شغلی را به عنوان پی آمد ناشی از تعامل برنامه ریزی مسیر شغلی فردی و فرآیندهای مدیریت مسیر شغلی رسمی تعریف کردند

سوالات با استفاده از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است و پاسخ دهندگان نظر خود با انتخاب یکی از مقیاس ها مشخص نموده اند. طیف لیکرت در بخش دوم پرسشنامه در جدول  بشرح جدول زیر می باشد. یک نسخه از پرسشنامه در پیوست ۱ ارائه گردیده است. سوالات این پرسشنامه از پرسشنامه آدکلا( ۲۰۱۹) استفاه شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − ده =

0