پرسشنامه توسعه شهری(اکبر حاجی اسداله بزاز ۱۳۹۲ )

پرسشنامه توسعه شهری(اکبر حاجی اسداله بزاز ۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و توسط اکبر حاجی اسداله و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

متغیر شاخص تعداد سوال
توسعه شهری عمران شهری ۶
خدمات شهری ۶
فرهنگی – اجتماعی ۳
زیست محیطی ۴

 …

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + 13 =

0