پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ( شورت و راینهارت ۱۹۹۵ )

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ( شورت و راینهارت ۱۹۹۵ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

توانمندسازی کارکنان  توسط شورت و راینهارت  در سال ۱۹۹۵ ساخته شده است.این ابزار دارای ۳۸ گویه و شامل ابعاد شش گانه پایگاه ، رشد حرفه ای ،خودکارآمدی ، تأثیرگذاری ، تصمیم گیری ، خودمختاری ارزیابی می کند . پرسشنامه توانمندسازی براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت( کاملاً موافقم ، موافقم ، بی نظرم ، مخالفم ، کاملاً مخالفم)  تنظیم گردیده که دامنه آن بین ۵-۱ در نوسان می باشد .

جدول ۳-۹ ابعاد توانمندسازی و گویه های مربوط به آن

ابعاد گویه ها
پایگاه ۳۴, ۲۷ , ۲۱, ۱۵ , ۹ , ۳
رشد حرفه ای ۳۱ , ۲۶ , ۲۰ , ۱۴ , ۸ , ۲
خودکارآمدی ۳۲ , ۲۸ , ۲۲, ۱۶ , ۱۰ , ۴
تأثیر گذاری ۳۶ , ۲۹ , ۲۴ , ۱۸ , ۱۲ , ۶
تصمیم گیری ۳۸ , ۳۷ , ۳۵ , ۳۳ ,۳۰ , ۲۵ , ۱۹ , ۱۳, ۷, ۱
خودمختاری ۲۳ , ۱۷ , ۱۱ , ۵
توانمندسازی (نمره کل ) مجموع نمره گویه ها

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + 9 =

0