پرسشنامه تعیین میزان همبستگی معیارهای تخصیص کارانه با یکدیگر (سیدپیمان خادم الحسینی ۱۳۹۲)

پرسشنامه تعیین میزان همبستگی معیارهای تخصیص کارانه با یکدیگر(سیدپیمان خادم الحسینی ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته مهندسي صنایع گرايش مدیریت سیستم و بهره وری

در پرسشنامه ، از متخصصین خواسته می شود، میزان همبستگی معیارهای تخصیص کارانه را تعيين کنند. اين همبستگي به وسيله یکی از متغیرهای زبانی مثبت قوی، مثبت، منفی و منفی قوی توسط خبرگان تعیین می شود.

از داده های این پرسشنامه به عنوان یکی از ورودی های خانه کیفیت در رویکرد FuzzzyQFD به منظور اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه استفاده می شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + 13 =

0