پرسشنامه تعیین جایگاه و نظر سازمان منتخب در زمینه استفاده از روشهای پرداخت الکترونیکی(قاسمی و همکاران۱۳۹۲ )

پرسشنامه تعیین جایگاه و نظر سازمان منتخب در زمینه استفاده از روشهای پرداخت الکترونیکی(قاسمی و همکاران۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه این تحقیق براساس مقیاس لیکرت موردسنجش قرار می­گیرد. این مقیاس (طیف) از پنج قسمت مساوی تشکیل شده و محقّق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می­دهد تا گرایش خود را درباره آن مشخص نماید. مقیاسی پنج درجه­ای به صورت (بسیار زیاد) امتیاز ۵، (زیاد) امتياز ۴، (درحد متوسط) امتیاز ۳، (کم) امتیاز ۲، (بسیارکم) امتیاز ۱ داده شده است.تعداد سؤالات: ۱۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + 18 =

0