پرسشنامه تعیین تاثیرگذاری هریک از معیارهای تخصیص کارانه بر دیگر معیارها، به منظور شناسایی روابط درونی میان این معیارها با استفاده از تکنیک DEMATEL (سیدپیمان خادم الحسینی ۱۳۹۲)

پرسشنامه تعیین تاثیرگذاری هریک از معیارهای تخصیص کارانه  بر دیگر معیارها، به منظور شناسایی روابط درونی میان این معیارها با استفاده از تکنیک DEMATEL (سیدپیمان خادم الحسینی ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته مهندسي صنایع گرايش مدیریت سیستم و بهره وری

در پرسشنامه ، هدف جمع آوری داده های مورد نیاز جهت تعیین روابط درونی میان معیارهای تخصیص کارانه با استفاده از روش دیمتل است. برای این منظور پرسشنامه ای شامل معیارهای شناسایی شده از ادبیات و مصاحبه ها  تهیه می شود. در این پرسشنامه از پاسخگو خواسته می شود تا نظر خود را در خصوص تاثیر هر یک از معیارها بر معیار دیگر در یک ماتریس  n×n و با استفاده از اعداد ۰(هیچ تاثیری)، ۱ (تاثیر کم)، ۲(تاثیر زیاد) و ۳(تاثیر خیلی زیاد) بیان کنند. ضمن اینکه عناصر قطر اصلی ماتریس همگی صفر هستند.

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 12 =

0