پرسشنامه تصویر فروشگاه ( لیندلی و داد)

پرسشنامه تصویر فروشگاه   لیندلی و داد

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

در این تحقیق از پرسشنامه با سوالات بسته استفاده شده است. در سوالات پرسشنامه از مقیاس ۵ نقطه ای لیکرت بر اساس بیان مثبت گویه استفاده شده است.

جدول ۲-۳  نحوه ارزش گذاری سوالات پرسشنامه

کاملا موافقم موافقم بی نظرم مخالفم کاملا مخالفم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

نکته قابل توجه این که در سوالات با جنبه ی منفی، ارزش گذاری خانه های بالا به صورت معکوس اعمال خواهد شد.

متغیر تعداد ابعاد تعداد سوالات منبع
 
تصویر فروشگاه ۵ ۱۰ پرسشنامه استاندارد لیندلی و داد

ضمنا روایی و پایایی کلیه متغیر های پرسش نامه و ابعاد هر متغیر و نیز کل پرسش نامه مورد تایید بوده است که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − نوزده =

0