پرسشنامه تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

پرسشنامه تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است. پرسشنامه به صورت دو ستونی شماره گذاری شده که یک ستون وضعیت موجود (ادراکات) و ستون دیگر وضعیت مطلوب (انتظارات) را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه ۵ مولفه (عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان خاطر و همدلی) کیفیت خدمات را اندازه گیری می کند.

دامنه امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت (۱= خیلی کم تا ۵= خیلی زیاد) نمره گذاری می شود

جدول ۳-۱: توزیع سوالات پرسشنامه تحلیل شکاف به تفکیک پنج بعد

مولفه تعداد سوالات شماره سوالها
عوامل محسوس ۴ ۱ الی ۴
قابلیت اطمینان ۵ ۵ الی ۹
پاسخگویی ۴ ۱۰ الی ۱۳
اطمینان خاطر ۴ ۱۴ الی ۱۷
همدلی ۴ ۱۸ الی ۲۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + 16 =

0