پرسشنامه تحليل سلسله مراتبي-تاپسيس

پرسشنامه تحليل سلسله مراتبي-تاپسيس

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

هدف اين پرسشنامه اولويت بندي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي برميزان فروش خدمات پستي استان لرستان است.يافته هاي اين بررسي در پايان نامه کارشناسي ارشد اين جانب استفاده خواهد شد. شاخص هاي فروش خدمات پستي سود، حجم مبادلات و تمايل به استفاده از خدمات مي باشند که از شما تقاضا مي شود که در بخش اول اهميت نسبي اين عوامل را نسبت به هم با عبارات”کاملابهتر، خيلي بهتر، بهتر، کمي بهتر وترجيح يکسان” بسنجيد. در بخش دوم بايد عوامل قيمت وسايرهزينه ها، اجزاي محصول، نيروي انساني، مکان وزمان، فرايند، بهره وري وکيفيت، ارتقاوآموزش و شواهدفيزيکي را نسبت به اهميت آنان در شاخص هاي فروش خدمات پستي بسنجيد.

در صفحه‌ي اول پرسشنامه‌ي مورد استفاده‌ در اين پايان نامه، هدف فوق برآورده شده است. بدين ترتيب که ابتدا ضمن معرفي تحقيق، هدف از انجام تحقيق بيان شده است. در قسمت دستورالعمل تکميل پرسشنامه سعي گرديده است که پاسخ دهنده را با چگونگي پاسخ دادن به سوال‌هاي پرسشنامه آشنا کنيم. مهمترين قسمت پرسشنامه سوال‌هاي آن مي‌باشد. اولين قدم در تعيين نوع سؤال‌هاي پرسشنامه مشخص کردن متغيرهاي پژوهش است. پس از آن محقق مي‌تواند در مورد نوع سؤال‌هايي که مي‌تواند متغيرها را اندازه‌گيري کند تصميم بگيرد. پرسشنامه‌ استفاده شده در اين پايان نامه از نوع پرسشنامه مقايسات زوجي شاخص ها و رتبه بندي آنها مي‌باشد و از پاسخ دهنده خواسته شده است که اهميت هر شاخص را نسبت به شاخص ها و استراتژي هاي ديگر بيان کند(متاني، ۱۳۸۶).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × یک =

0