پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک (عزیززاده ۱۳۹۰-۱۳۸۹ )

پرسشنامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک (عزیززاده ۱۳۹۰-۱۳۸۹ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه سؤالات بر حسب مقیاس لیکرت تنظیم یافته و شامل ۳۰ سؤال می باشد که هر سؤال دارای پنج گزینه می باشد.

سوالات این پژوهش به دو دسته تقسیم بندی می شوند. یک دسته مسائل درون سازمان را مورد بررسی قرار می دهد، دسته دیگر مسائل برون سازمانی را مورد پرسش قرار می دهد. برخی از سوالات مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود از جمله سوالهای شماره ۵و۶و۱۰و۱۱و۱۸و۱۹و۲۰و۲۳و۲۷و۲۸٫

علت انتخاب این سوالات در پرسشنامه این است که محیط خارجی سازمان اثر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان می گذارد و با توجه به اینکه سوالات مطرح شده مسائل روز می باشد قابلیت بررسی را دارا می باشد. سوالات بعدی به کنکاش در مسائل درون سازمان می پردازد که با توجه به مطالعه تحقیقات انجام شده و همچنین دیدگاه پژوهشگر، مطرح شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + دوازده =

0