پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) رساله دکتری کولین (۲۰۰۴)

پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) رساله دکتری کولین (۲۰۱۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه‌ای که در این پژوهش به منظور سنجش تجربه قبلی ریاضی معلمان به کار گرفته است، مبتنی بر پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) است. این پرسشنامه شامل ۱۵ ماده و سه خرده مقیاس، «ابزار تدریس»، «واحدهای گذرانده شده» و «احساسات ریاضی» می‌باشد، که به سه دسته تقسیم می‌شود: تجارب قبل از دانشگاه، تجارب دوره کاردانی و تجارب دوره کارشناسی. ماده‌های ۱، ۶، ۱۱ و ۱۵ مربوط به خرده مقیاس احساسات ریاضی، ماده‌های ۳ و ۷ مربوط به خرده مقیاس واحدهای گذرانده شده و ماده‌های ۲، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مربوط به خرده مقیاس ابزار تدریس می‌باشد. نمونه‌ای از ماده‌های آن عبارت است از: «احساس شما در مورد ریاضیات بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مورد محتوای واحدهای ریاضیات چه بود؟». جدول ۱-۳ تعداد عبارات مربوط به هر کدام از خرده مقیاس‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۳: تعداد گویه‌های مربوط به هر کدام از خرده مقیاس‌های پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان

خرده مقیاس‌ها       تعداد گویه‌ها
ابزار تدریس             ۹
واحدهای گذرانده شده             ۲
احساسات ریاضی             ۴

این پرسشنامه از رساله دکتری کولین (۲۰۱۷) با عنوان «رابطه بین تجربه قبلی ریاضی، باورهای معلمان و دانش مفهومی معلمان ابتدایی» گرفته و توسط محقق ترجمه شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − 9 =

0