پرسشنامه تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک( نظری و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک( نظری و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال بوده و توسط نظری و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

دراین تحقیق از پرسشنامه برآمده از تعریف نظری و عملیاتی و گویه های مرتبط با فرضیه های تحقیق ،  استفاده شده است . پاسخ به سوالات پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای کاملاً موافق ، موافق ،  تا حدی موافق ، مخالف و کاملاً مخالف است .

شاخص
حمایت زناشویی
نظارت مالی
روابط عاطفی
خانواده و دوستان
نقش های مربوط به برابری
جهتگیری عقیدتی
پایگاه اقتصادی اجتماعی
رضایت زناشویی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 2 =

0