پرسشنامه تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان (لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰))

پرسشنامه تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان (لیانگ و ایکسیو، برادلی[۱] (۲۰۱۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که توسط لیانگ و ایکسیو، برادلی[۱] (۲۰۱۹) تهیه شده است استفاده شد که روایی و پایایی آنها در پژوهش لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۹) مورد تایید قرار گرفته است استفاده شد. همه سؤالات دارای مقیاسی از ۱ تا ۵ بودند که ۱ به معنای “مخالفت شدید” و ۵ به معنای “موافقت شدید” بود. پرسشنامه در اختیار پاسخگویان قرار گرفت.

جدول شماره ۳-۱ ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه

متغیرها موارد پرسشنامه شماره سؤالات منابع
جو تیمی ۹ مورد ۱ تا ۹ لیانگ و ایکسیو، برادلی[۲] (۲۰۱۹)
توانمندسازی رهبری ۱۸ مورد ۱۰ تا ۲۶ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۹)
نگرش به اشتراک دانش ۳ مورد ۲۷ تا ۲۹ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۹)
رفتار تسهیم دانش ۳ مورد ۳۰ تا ۳۲ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۹)

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − سه =

0