پرسشنامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش (روحانی۱۳۹۱ )

پرسشنامه بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش  (روحانی۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته­ای  )روحانی وهمکاران ۱۳۹۱(  است که در دو بخش برای بررسی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی از دیدگاه معلمان تربیت‌بدنی استاندارد شد. بخش اول پرسشنامه شامل ویژگی­های فردی جامعه آماری نظیر سن، جنسیت، مقطع تدریس، سابقه فعالیت و تحصیلات بود. بخش دوم شامل سؤالات پرسشنامه بود که با مطالعه پیشینه پژوهش، بررسی مقالات و مستندات علمی و با استفاده از پایان نامه­های مرتبط طراحی شد. پرسشنامه اولیه با ۵۰ گویه آماده شد که در مرحله بعد سؤالات به صورت مصاحبه نیمه هدایت شده[۱] با ۱۰ نفر از اساتید و  معلمان با سابقه تکمیل گردید که در نهایت بعد از جمع‌آوری تمامی اطلاعات، در کل ۳۶ شاخص که به لحاظ تعداد بیشترین تکرار و تأکید را در مصاحبه­ها و مقالات داشتند به عنوان عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی انتخاب شدند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × پنج =

0