پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان( زارعی و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان( زارعی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط زارعی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

۶ عامل “نیاز سنجی”،”آموزشگر”،”روش”،”شرایط اجرا”، “محتوای آموزشی” و”ارزیابی” به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مورد بررسی قرار می گیرند

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ۲۲ گویه  می باشد

عوامل گویه های مرتبط
نیاز سنجی ۱-۴
آموزشگر ۸
روش ۹-۱۳
شرایط اجرا ۱۴-۲۰
محتوای آموزشی ۵-۷
ارزیابی ۲۱-۲۲

جدول ۳-۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × چهار =

0