پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی ( نخعی قاینی و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی ( نخعی قاینی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط نخعی قاینی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. پرسشنامه پژوهش مشتمل بر ۱۵ گویه به شرح جدول ( ۱-۳)می باشد.

جدول  (۳-۱)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه

ردیف متغیر مورد سوال شماره گویه های پرسشنامه
۱ عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک

 

۷-۱
۲ اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک

 

۱۱-۸
۳ راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک ۱۵-۱۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + یازده =

0