پرسشنامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی از منظر مدیران و کارکنان ادری و فنی (پری۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی از منظر مدیران و کارکنان ادری و فنی  )پری۱۳۹۳(

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط  میثم پری۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است سئوالات پرسشنامه از نوع بسته بوده و مقیاس اندازه گیری از نوع مقیاس لیکرت پنج گزینه ای بودهاست .

مقیاس لیکرت

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
ارزش پاسخ کاملاً مخالفم مخالفم تظزی ندارم موافقم کاملاًموافقم

این بخش شامل ۲۸سئوال پنج گزینه ای از نوع مقایسه الیکرت مطابق با فرضیه های تحقیق می باشد .

در پایان سایر نقطه نظر پرسش شوندگان در صورت تمایل در غالب پیشنهاد است .از مجموع ۲۸ سئوال پرسشنامه ، ۷ سئال اول مربوط به تعین میزان تأثیر و رابطه فناوری اطلاعات با متغیر وابسته تولید و ۷ سئوال دوم مربوط به تعیین میزان تأثیر و رابطه فناوری اطلاعات با متغیر وابسته کیفیت و ۷ سئوال سوم مربوط به تعیین میزان تأثیر و رابطه موجود مان فناوری اطلاعات با متغیر وابسته هزینه تولید و ۷ سئوال آخرمربوط به تعیین میزان تأثیر و رابطه فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل با متغیر وابسته بهره وری می باشد .

ارتباط سئوالات پرسشنامه با متغیر های وابسته در تحقیق

ردیف متغیر وابسته شماره سئوالات
۱ نأثیر فناوری ازلاعات در افزایش میزان تولید سئوالات شماره ۱ تا ۷
۲ تأثیر فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت محصول سئوالات شماره ۸تا ۱۴
۳ تأثیر فناوری اطلاعات در کاهش هزینه تولید سئوالات شماره ۱۵ تا ۲۱
۴ تأثیر فناوری اطلاعات در افزایش بهبود و کاترایی و اثر بخشی ( بهره وری ) سئوالات شماره۲۲تا ۲۸

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − یازده =

0