پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري (انصاري و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري (انصاري و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط انصاري و همکاران    ۱۳۹۳ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

متغیرها تعداد سوالات
شايسته گزيني ۷
شايسته پروري ۱۱
شايسته داري ۲۲

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده + بیست =

0