پرسشنامه اولویت¬بندی معیارهای موثر در ارزش¬گذاری دانش فنی ( با رویکرد مبتنی بر AHP)( مجید چگینی۱۳۹۲)

پرسشنامه اولویت¬بندی معیارهای موثر در ارزش¬گذاری دانش فنی ( با رویکرد مبتنی بر AHP)( مجید چگینی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسش¬نامه جهت انجام مقایسات زوجی با مقیاس فاصله¬ای از (۱) “اهمیت برابر” تا (۹) “کاملا مهم”، برای اولویت¬بندی معیارهای موثر در ارزش¬گذاری دانش فنی استفاده شده است

الف. مقایسه زوجی لایۀ عوامل ذاتی و فنی در ارزش­گذاری دانش فنی

ب. مقایسه زوجی لایۀ عوامل رقابت­افزا در ارزش­گذاری دانش فنی

پ. مقایسه زوجی لایۀ عوامل عملکردی در ارزش­گذاری دانش فنی

ت. مقایسه زوجی لایۀ معیارهای مدل

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + 8 =

0