پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس » ۱۹۷۰

نام پرسشنامه : « پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس » ۱۹۷۰

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

اين پرسشنامه در سال ۱۹۷۰ توسط هرمنس ساخته شد

شكل گيري پرسشنامه

بر مبناي دانش نظري و تجربي موجود درباره نياز به پيشرفت و با بررسي پژوهشهاي مربوط در اين زمينه اين پرسشنامه شكل گرفت .

پرسشنامه اوليه داراي ۹۲ سؤال بود كه بر مبناي ده ويژگي كه متمايز كننده افراد داراي انگيزه پيشرفت بالا از افراد با انگيزه پيشرفت پائين به شرح زير تهيه گرديد .

  • بالا بودن سطح آرزو
  • انگيزه قوي براي تحرك به سوي بالا .
  • مقاومت طولاني در مواجهه با تكاليف با سطح دشواري متوسط .
  • تمايل به اعمال تلاش مجدد در انجام تكاليف نيمه تمام
  • ادراك پويايي از زمان ، يعني احساس اينكه امور سريع روي مي دهند .
  • آينده نگري
  • توجه به ملاك شايستگي و لياقت در انتخاب دوست و همكار .
  • بازشناسي از طريق عملكرد خوب در كار .
  • انجام دادن كاري به نحو احسن .
  • رفتار ريسك كردن پائين .

اين ده ويژگي را هرمنس بر مبناي پژوهشهاي قبلي به دست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما براي انتخاب سئوالات برگزيد.

پرسشنامه نهائي

پس از اجراي آزمايش و تجزيه و تحلیل سئوالات و محاسبه همبستگي يك يك سئوالات با كل آزمون ۲۹ سئوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگيزه پيشرفت انتخاب شد ، لازم به ذكر است كه پس از تحليل سئوالات هيچ سئوال معنا داري در رابطه با ويژگي دهم در پرسشنامه نهائي وارد نشد ، لذا پرسشنامه نهائي تنها بر اساس۹ ويژگي ساخته شد .

سئوالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بيان شد و به دنبال هرجمله چند گزينه داده شده است، جهت يكسان سازي ارزش سئوالات براي هر ۲۱ سئوال پرسشنامه۴ گزينه نوشته شد ، اين گزينه ها به حسب اينكه شدت انگيزه پيشرفت از زياد به كم يا كم به زياد باشد به آنها نمره داده مي شود .

نمره گذاري

نمره گذاري پرسشنامه با توجه به سئوالات ۹ گانه كه سئوالات براساس آنها تهيه شده است، انجام مي گيرد. بعضي از سوالات بصورت مثبت و بعضي ديگر به صورت منفي ارائه شده است. در سوالات شماره ۱٫۴٫۷٫۸٫۱۲٫۱۵٫۱۹٫۲۰٫۲۱ به الف ، ۱ نمره ب ،۲ نمره ج،۳ نمره مي شود،۴ نمره داده مي شود. در سوالات شماره ۱۸٫۱۷٫۱۶٫۱۴٫۱۳٫۱۱٫۱۰٫۹٫۶٫۵٫۴٫۳٫۲ به الف ، ۴ نمره ب ، ۳ نمره ج، ۲ نمره و د،۱ نمره داده مي شود و دامنه تغييرات نمرات از ۲۱ تا ۱۱۶ است .

تفسيرآزمون :

نمره كل يعني نمره اي كه ازمجموع سئوالات به دست مي آيد اگر بالا باشد نشانگر انگیزه پيشرفت بالا و نمرات  پائيني بيانگر انگیزه پيشرفت پائيني در فرد مي باشد.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 − 1 =

0