مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته و عملکرد واحدسطح درکشت شلغم(Brassica rapa L.)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته و عملکرد واحدسطح درکشت شلغم(Brassica rapa L.)

 

۱-۴- کلیات گیاه شناسی شلغم……………………………………………………………………………………. ۶
 ۱-۵- مشخصات شلغم مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. ۸
۱-۵-۱-گل ها…………………………………………………………………………………………………………… ۸
 ۱-۵-۲- ریشه…………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۵-۳- ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۵-۴- برگ…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۵-۵- ساقه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۵-۶- طول عمر………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۵-۷- تركيبات شيميايي شلغم رقم Brassica rapa L……………………………….. ۱۵
۱-۵-۸- خواص دارويي شلغم رقم Brassica rapa L………………………………………… ۱۶
۱-۵-۹- قسمت های مورد استفاده شلغم Brassica rapa L……………………………… ۱۷
۱-۵-۱۰-  مضرات شلغم Brassica rapa L……………………………………………………… ۱۷
۱-۶- کشت و تولید شلغم(شرایط آب و هوایی کشت شلغم)……………………………………. ۱۹
۱-۷- شرایط اقلیمی برای کشت و تیمار نمودن شلغم………………………………………………. ۱۹
۱-۸- طریقه بذر……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۹- وقت بذر شلغم………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۱۰- مقدار کود…………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۱۱- آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۱۲- جمع آوری و نگهداری محصولات……………………………………………………………………. ۲۲
 ۱-۱۳- تجارت شلغم…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۱۴- اهميت جهاني گونه های براسیکا( شلغم)…………………………………………………………. ۲۳
۱-۱۵-  مهمترین عوامل  انتخاب شلغم و افزايش توليد………………………………………………. ۲۴
۱-۱۶- دلایل بررسی تاریخ کاشت شلغم………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۱۷- کود های شیمیایی و محلول پاشی با بر…………………………………………………………… ۲۵
۱-۱۷-۱-  خواص شیمیایی بر) (B…………………………………………………………………………. ۲۶
 ۱-۱۷-۱-۱- کودهای عناصرکم محلول پاشی………………………………………………………… ۲۸
۱-۱۷-۱-۲-  بر در  خاک ها……………………………………………………………………………………. ۲۹
 ۱-۱۷-۱-۳- فراکسیون ها………………………………………………………………………………………. ۲۹
۱-۱۷-۱-۴-  بر در گیاهان………………………………………………………………………………………. ۳۰
۱-۱۷-۱-۵-  دلایل بررسی بر در گیاهان(شلغم)……………………………………………………. ۳۰
 

 

فصل دوم:  مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………..

 

۳۳
 ۲-۱- تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱-۱- تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………… ۳۴
۲-۱-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………… ۴۲
 

……

……

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − هشت =

0