مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تأثيرات كيفيت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاري بر تعلق نام و نشان تجاري و توجهات خريد مشتري

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تأثيرات كيفيت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاري بر تعلق نام و نشان تجاري و توجهات خريد مشتري

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱-۲- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۳-  ارزش نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱- ۴- دلایل اطمینان مصرف کننده به نام و  نشان تجاری ………………………………………………………….۱۷

۲-۱- ۵- ویژگیهای مطلوب هر نام تجاری……………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱- ۶- جنبه های کیفی خوشایند در انتخاب نام و نشان تجاری…………………………………………………….۱۹

۲-۱- ۷- استراتژی های مربوط به نام و نشان تجاری ..۲۰

۲-۱-۸- گسترش دامنه محصول ۲۰

۲-۱-۹- نام و نشان تجاری چندگانه ۲۱

۲-۱-۱۹- نام ها و نشان های تجاری جدید ۲۱

۲-۱-۱۱- سنجش اندازه های نام و نشان تجاری ۲۲

۲-۱- ۱۲- تمرکز فکری بر نام و نشان تجاری ۲۲

۲-۱-۱۳- اندازه های متمرکز بر نام و نشان تجاری ۲۳

۲-۱-۱۴-  ساختن نام و نشان تجاری ۲۴

۲-۱-۱۵-  قدرت نام ها ونشان های تجاری تخصصی ۲۴

۲-۱-۱۶- تبدیل نام های تجاری به نمادها ۲۵

۲-۱-۱۷- قوانین تثبیت نام های تجاری ۲۶

۲-۱-۱۸- شخصیت نام و نشان تجاری ۲۸

۲-۱-۱۹- تجربه نام و نشان تجاری ۳۰

۲-۱-۲۰- جامعیت تجربه نام و نشان تجاری خلق شده ۳۳

۲-۱-۲۱- رنگ بندی آوایی تجربه نام و نشان تجاری ۳۳

۲-۱- ۲۳- ارتباطات نام و نشان تجاری ۳۵

۲-۱-۲۴- ارتباطات یکپارچه نام و نشان تجاری ……………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱- ۲۵- خدمت ۴۰

۲-۱-۲۶-  کیفیت خدمات ۴۱

۲-۱-۲۶- ۱-مفهوم کیفیت خدمات ۴۱

۲-۱-۲۶-۲- ابعاد کیفیت خدمات ۴۲

۲-۱-۲۶-۳- دلایل تلاش سازمانها برای ارائه خدمات با کیفیت ۴۳

۲-۱-۲۶-۴- اجزای اصلی  کیفیت ۴۵

۲-۱-۲۶-۵- تئوری عدم تایید کیفیت خدمات ۴۵

۲-۱- ۲۷- اعتماد به نام و نشان تجاری ۴۶

۲-۱-۲۷- ۱- نقش اعتماد به نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ۴۷

۲-۱-۲۷- ۲- طبقه بندی اعتماد ۴۸

۲-۱-۲۸- رضایتمندی مصرف کننده ۵۴

۲-۱-۲۸-۱- ابعاد رضایتمندی مشتری ۵۶

۲-۱-۲۸- ۲- مدل های شکل گیری رضایتمندی مشتری ۵۷

۲-۱-۲۸-۳- تأمین رضایتمندی مصرف کننده گان و مزایای آن ۵۸

۲-۱-۲۸-۴-  مسیر مستقیم از رضایتمندی به نام و نشان تجاری به اعتماد به نام و نشان تجاری ۵۹

۲-۱-۲۸-۵-  مسیر غیر مستقیم از رضایتمندی به نام ونشان تجاری به اعتماد از طریقUebv 59

۲-۱-۲۹- وفاداری به نام و نشان تجاری ۵۹

۲-۱-۲۹-۱- بررسی وفاداری ۶۲

۲-۱-۲۹- ۲- وفاداری به نشان تجاری ۶۵

۲-۱-۲۹-۳- رویکردهای وفاداری به نام و نشان تجاری ۶۶

۲-۱-۲۹- ۴- طبقه بندی وفاداری براساس دومتغیر نگرش ورفتار ۶۷

۲-۱-۳۰- ارزش مشتری ۷۰

۲-۱-۳۰-۱-  شناسایی مصرف کننده گان وفادار به نشان تجاری ۷۰

۲-۱-۳۱- رابطه بین رضایتمندی مشتری و وفاداری به نام و نشان تجاری ۷۲

۲-۱-۳۲- رابطه بین نگرش و رفتار با وفاداری به نام و نشان تجاری ۷۲

۲-۱-۳۳- خودانگاره ۷۲

۲-۱- ۳۴- تعلق و دلبستگی به نام و نشان تجاری ۷۴

۲-۱- ۳۵- شناخت مصرف کنندگان از نام و نشان تجاری و رفتار خرید ۷۷

۲-۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۲-۱- تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………۸۲

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + سه =

0