مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه

 

۱-۱- گیاه شناسی کنجد ……………….. ۲

۱-۲- ترکیبات شیمیایی کنجد……………. ۴

۱-۳-  خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن ….. ۴

۱-۴- بیماریهای مهم کنجد……………… ۵

۱-۴-۱- بیماری پوسیدگی ذعالی کنجد……… ۵

۱-۵- آفات …………………………. ۶

۱-۶- شرایط محیطی مورد نیاز برای کشت کنجد. ۶

۱-۶-۱- کشت و کار کنجد ………………. ۷

۱-۶-۲- داشت کنجد……………………. ۷

۱-۶-۳- برداشت کنجد………………….. ۸

۱-۶-۴- تناوب زراعی………………….. ۹

۱-۶-۴-۱- نکات مهم زراعی کنجد…………. ۹

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱-پوسیدگی ذغالی کنجد……………… ۱۴

۲-۲- قارچ عامل بیماری M. phaseolina……… 17

۲-۲-۱- ریخت شناسی قارچ M. phaseolina…….. 20

۲-۲-۲- زیست شناسی قارچ M. phaseolina…….. 21

۲-۲-۳- چرخه بیماری…………………. ۲۴

۲-۲-۴- مکانیزم آلودگی و بیماریزایی…… ۲۵

۲-۳- دامنه میزبانی قارچ M. phaseolina……. 26

۲-۳-۱- دامنه میزبانی قارچ در ایران…… ۲۶

۲-۴- روش های کنترل بیماری…………… ۳۰

۲-۴-۱- کنترل زراعی…………………. ۳۰

۲-۴-۱-۱- تغذیه متعادل و مناسب……….. ۳۰

۲-۴-۱-۲- آبیاری مناسب………………. ۳۱

۲-۴-۱-۳- غرفاب کردن خاک قبل از کشت…… ۳۱

۲-۴-۱-۴- تناوب زراعی با غیر میزبان…… ۳۱

۲-۴-۱-۵- حذف اندام های آلوده محصول بعداز برداشت……………………………. ۳۱

۲-۴-۱-۶- استفاده از بذر سالم و عاری از عامل بیماری……………………………. ۳۱

۲-۴-۲- کنترل شیمیایی……………….. ۳۲

۲-۴-۳- کنترل بیولوژیک………………. ۳۲

۲-۵- مدیریت زراعی………………….. ۳۵

۲-۵-۱- تأثیر عملیات شخم زنی در تراکم جمعیت قارچ M. phaseolina در خاک……………… ۳۵

۲-۵-۲- بکارگیری ارقام مقاوم…………. ۳۶

۲-۶- انواع مقاومت………………….. ۳۶

۲-۶-۱- مقاومت حقیقی………………… ۳۶

۲-۶-۲- مقاومت ظاهری………………… ۳۷

۲-۶-۳- مقاومت غیر میزبانی…………… ۳۷

…..

…..

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 1 =

0