مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۲- بخش اول : مبانی نظری.. ۲۰

۲-۲-۱- بورس اوراق بهادار.. ۲۰

۲-۲-۲- مالي رفتاري.. ۲۱

۲-۲-۲-۱- نقش دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران.. ۲۲

۲-۲-۳- عدم اطمینان محیطی.. ۲۲

۲-۲-۳-۱- استراتژی های کاهش عدم اطمینان.. ۲۵

۲-۲-۳-۲- عوامل اثرگذار بر میزان عدم اطمینان.. ۲۵

۲-۲-۴- مشخصات شناختی سهامداران.. ۲۶

۲-۲-۴-۱- تعصب توهم کنترل.. ۲۶

۲-۲-۴-۲- تعصب اعتماد.. ۲۸

۲-۲-۴-۳- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی.. ۲۹

۲-۲-۴-۴- مغالطه.. ۳۱

۲-۲-۴-۵- مغالطه سرمایه گذاری.. ۳۲

۲-۲-۵- تبادل اطلاعات.. ۳۲

۲-۲-۵-۱- اطلاعات عمومی.. ۳۳

۲-۲-۵-۲- نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه.. ۳۴

۲-۲-۵-۳-  کاربرد اطلاعات در بازار.. ۳۵

۲-۲-۵-۴- انواع اطلاعات موجود در بازار سهام.. ۳۶

۲-۲-۵-۵- شفافیت و افشاء .. ۳۷

۲-۲-۶- تئوري بازار کارا.. ۳۸

۲-۲-۶-۱- الگوي بازارهاي کارا.. ۳۹

۲-۲-۶-۲- انواع كارايي.. ۴۰

۲-۲-۶-۳- سطوح مختلف كارايي.. ۴۰

۲-۲-۷- تصمیم گیری.. ۴۱

۲-۲-۷-۱- عوامل روانی تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران.. ۴۲

۲-۲-۸- تورش های رفتاری.. ۴۲

۲-۲-۸-۱- واکنش کمتر از حد.. ۴۳

۲-۲-۸-۲- نماگری یا نماینده بودن.. ۴۳

۲-۲-۸-۳- اتکا (‌لنگر اندازی ).. ۴۴

۲-۲-۸-۴- ناهماهنگی شناختی.. ۴۵

۲-۲-۸-۵- در دسترس بودن.. ۴۶

۲-۲-۸-۶- محافظه کاری یا دیرپذیری.. ۴۷

۲-۲-۸-۷- توان پنداری.. ۴۷

۲-۲-۸-۸- واکنش بیش از حد.. ۴۸

۲-۲-۸-۹- خوش بینانه نگری.. ۴۸

۲-۲-۸-۱۰- حسابداری ذهنی.. ۴۹

۲-۲-۸-۱۱- تایید و تصدیق .. ۵۰

۲-۲-۸-۱۲- ابهام گریزی.. ۵۰

۲-۲-۸-۱۳- داشته بیش نگری.. ۵۱

۲-۲-۸-۱۴- رویدادگرایی .. ۵۲

۲-۲-۸-۱۵- تازه گرایی (‌توجه به رویدادهای اخیر).. ۵۲

۲-۲-۸-۱۶- پشیمان گریزی .. ۵۳

۲-۲-۸-۱۷- دگرگون گریزی .. ۵۴

۲-۲-۸-۱۸- زیان گریزی.. ۵۴

۲-۲-۹- رفتار توده وار.. ۵۵

۲-۲-۹-۱- رفتار توده وار در بازارهاي مالي.. ۵۷

۲-۲-۹-۲- طبقه بندي رفتارهاي توده ای.. ۵۸

۲-۳- مدل مفهومی پژوهش.. ۶۳

۲-۴- بخش دوم پیشینه تحقیق.. ۶۴

۲-۳-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور.. ۶۴

۲-۴-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور.. ۶۶

…..

…..

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − 16 =

0