مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)

۲- پیشینه و تئوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۲- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲-۱- انواع جاذب…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲-۱-۱- پوسته برنج………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۲-۱-۲- کربن فعال………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۱-۳- پوسته گردو…………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱-۴- خاک اره………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱-۵- نانو ذرات کربنی……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۱-۶- سایر جاذب ها…………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۲- انجام آزمایشات با استفاده از سیستم ستون………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۳ استفاده از روش پاسخ سطح (RSM) در مدلسازی آزمایش……………………………………۱۶

۲-۲-۴ انجام آزمایشات با استفاده از سیستم ستون و مدلسازی توسط روش RSM…………18

۲-۳- تئوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۳-۱- روش سطح پاسخ(RSM)……………………………………………………………………………………….. 18

۲-۳-۱-۱-روش شناسی سطح پاسخ………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۳-۱-۲- طرحهای آزمایشی برای برازانیدن سطح های پاسخ……………………………………………..۲۰

۲-۳-۱-۳- انواع طرح های سطح پاسخ……………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۱-۴- طرح های مرکب مرکزی (CCD)………………………………………………………………………. 24

۲-۳-۲- تئوری جذب سطحی………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳-۲-۱- ایزوترم جذب پایه…………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۳-۲-۲- مدل های تجربی برای مدلسازی نتایج آزمایشها…………………………………………………..۳۱

۲-۳-۲-۲-۱- مدل Adam-Bohart…………………………………………………………………………………….31

۲-۳-۲-۲-۲- مدل توماس……………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۴-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………۳۳

…….

…….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده + 19 =

0