بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی  از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در عصرما تقریباً همۀ اموروکارهای جامعه بوسیلۀ سازمانها صورت می گیردوگردش کارسازمانها به فعالیت فردی وهمکاری گروهی مردم وابسته است ومردم ازطریق سازمانها کارها رامؤثرترانجام می­دهندوچگونگی عملکردآنهاکیفیت فعالیتهای سازمان ودرنتیجه چگونگی انجام اموروکارهای جامعه راتحت تأثیرقرارمی دهد. سازمان آموزش و پرورش به عنوان یکی از این سازمانها بارشدوگسترش خودویژگی بارزعصرمااست و پیامداین رشدروزافزون تبدیل نظام آموزشی به سازمانی عظیم وفراگیراست،گردش کارچنین سازمانی، بی تردیددرگروهدفگذاری وبرنامه ریزی سنجیده وسازماندهی هوشمندانه است (نیکنامی،۱۳۷۵).

از جمله عواملی که موجب احساس خشنودی و رسیدن به اهداف درمدارس می شود ، رضایت شغلی می باشد. مدیری که خوشحال است، مدیری است که کارانجام می دهد واز طریق  شغلش ارضاء می­شود.رضایت شغلی ازآن جهت اهمیت داردکه بیشترافرادتقریباً نیمی ازساعات بیداری خودرادرمحیط کارمی گذرانند.رضایت شغلی نتیجۀادراک کارکنان است که محتوا وزمینۀ شغل،آن چیزی راکه برای یک کارارزشمنداست،فراهم می کند.ویک حالت احساس مثبت ومطبوع است (قاسمی،۱۳۸۴).

درمدیریت منابع انسانی پدیدۀ رضایت شغلی یکی ازشاخصهای کیفیت زندگی می باشد.شکی نیست مردمی که ازکارخودرضایت خاطردارنددر پایان روزاحساس می کنندکه به توفیقی نائل آمده اند. و هر چه سازگاری بین مدیران و اهداف  سازمان بیشتر باشد،انگیزش و عملکرد و رضایت شغلی مدیران نیز افزایش می یابد(شفیع آبادی،۱۳۷۲).

رضایت شغلی یکی ازعوامل مهم درموقعیت شغلی است که باعث افزایش کارایی ونیزاحساس رضایت فردی می گردد. همچنین اینکه رضایت شغلی که مفهومی پیچیده وچندبعدی است،باعوامل جسمانی،روانی،اجتماعی گوناگون ارتباط دارد(پورصفر،۱۳۷۸).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − 4 =

0