بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

دانلود پروپوزال آماده: بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت آموزشی گرایش : مدیریت آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

دانشگاه  داراي نظام هنجاري خاص رواني ا ست اين هنجارهاي دروني که جزءويژگيهاي جهاني محيط هاي علمي است سبب مي شود تازندگي دانشگاهي وبه تبع آن زندگي اساتيد دانشگاه از وي‍‍ژگيهاي هنجاري برخوردار شود هرچه اين نظام هنجاري وکيفيت زندگي علمي اساتيد تقويت شود کارکردهاي دانشگاه توسعه مي يابد وبرعکس با ضعيف شدن هنجارها وپايين آمدن کيفيت زندگي دانشگاه در معرض افول کارکردي قرارمي گيرد (فراستخواه ،۲۰۱۸) توجه به کيفيت زندگي کاري وايفاي نقش فعال از سوي کارکنان درتصميمات مرتبط با شرايط کاري با هدف بالابردن رضايت آنها در زمينه توسعه وبهبود بهره وري کارکنان صورت گرفته وعمدتا نيز در حوزه صنعت بودکه بعدا به ساير حوزه هاي فعاليت از جمله حوزه فعاليتهاي علمي کشانده شدابعاد مختلف اين مفهوم ذهني که با تحقق خويشتن، کنترل نفس، رضايت شغلي، کيفيت زندگي فردي وابعاد اجتماعي، انساني وتعامل يک حرفه يا شغل سروکار دارد اگرچه در سازمانهاي مختلف مفاهيم متنوعي دارداما از يک مخرج مشترک يعني شان ومقام ومرتبه انساني برخورداراست(متال،ديويس[۱]، ۲۰۱۸)

در دانشگاههاي ايران استخدام رسمي وامنيت شغلي با توجه به سير طولاني جايابي اعضاءهيت علمي،اختصاص بورس دريافت اعلام نياز وموضوعاتي از اين قبيل به موضوعي تنش زا تبديل شده است حجم کاري،ساعات تدريس اساتيد در مواردي مانع فعاليت انهادر سايرحوزه هايي نظير پژوهش وارئه خدمات شده است موضوع ازاد علمي در دانشگاههاي ايران به دليل پذيرش حدودثغور وتعاريفي که مديران ارشد از آن ارائه مي کنند موضوع چالش برانگيز است پژوهشي که ميرکمالي ونارنجي در خصوص کيفيت زندگي کاري آنها درسطح نسبتا نامطلوب قراردارد علارغم اينکه رضايت شغلي آنها در سطح نسبتا بالايي گزارش شد(ميرکمالي،نارنجي ثاني ،۲۰۱۸ )

منابع انساني همواره به عنوان يکي از مهمترين استراتژيهاي بهبود وتوسعه در سازمان ها به شمار مي روند در دهه اخير توجه به منابع انساني به عنوان رويکرد جديد در سازمانها مدنظر قرارگرفته است سازمانهاي عصر حاضر پايگاه راهبردي به منابع انساني آن را به عنوان دارايي هوشمند وارزشمند در نظر دارند وپيش از پيش به ارتقاي کيفيت زندگي ورضايت شغلي کارکنان توجه دارند، بهبود کيفيت زندگي کاري اعضاي هيت علمي مستلزم اهتمام مديريت سازمان به تدوين استراتژي هاي منابع انساني واقداماتي است که براين اساس استفاده مطلوب از منابع انساني متکي به تدوين استراتژي منابع انساني واقداماتي است که براي رضايت جسم وروح وحفظ کرامت انساني کارکنان به عمل مي ايداقداماتي که شامل امکانات رفاهي، درماني، امنيت شغلي، طراحي شغل، اهميت شغلي، توسعه وپيشرفت شغلي آموزش وبهسازي ومواردي از اين قبيل مي شود ودر مجموع با عنوان کيفيت زندگي کاري وزندگي شخصي خود تعامل بر قرار مي کند(۲۰۱۸/۱۷۶)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] Matil & Dapuis

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 + 7 =

0