آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران ۱۹۹۲ (TOSCA-2)

نام پرسشنامه : آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران ۱۹۹۲ (TOSCA-2)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسش نامه عاطفه خود آگاه[۱] (۲- TOSCA):”آزمون عاطفه خود آگاه”، يك ابزار خود سنجی و مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت(سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند که ۱۱ وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و ۵ وضعیت آن دارای ارزش منفی است.تمام سوالات به صورت مثبت نمره گذاری می شوند و پاسخ دهندگان پاسخ های احساسی،هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند.تمام سناریوهای این آزمون آیتم های شرم و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گناه هستند.آزمون TOSCAبر اساس نظریه و تحقیقات لویس و لیندزی- هارتز ساخته شده است.از نظر پایایی در پژوهش فرگوسن[۲] و همکاران (۲۰۱۶)  که بر روی ۱۳۲ دانشجوی مقطع کارشناسی صورت گرفت،ضريب الفاي كرونباخ برای مقیاس شرم ۸۱/۰ و برای احساس گناه ۷۸/۰ گزارش شده است. در پژوهش انوشه ایی و همکاران(۱۳۸۵) نتایج حاصل از باز آزمایی این آزمون پس از چهار هفته بر روی دانشجویان، ضريب پایایی احساس شرم و  احساس گناه به ترتيب ۷۸/ ۰ و ۷۰ /۰ به دست آمد.علاوه بر این ضریب ثبات درونی یا آلفای کرونباخ کلی پرسش نامه ۸۶/ ۰، و برای احساس شرم ۸۵/ ۰،و برای احساس گناه۷۴/ ۰ گزارش شده است.تانگنی و همکاران (۱۹۹۲) روايي سازه دو مقیاس شرم و گناه را در حد مناسب گزارش کرده اند:آنها در پژوهش ۲۰۱۷ خود نیز روایی این آزمون را برای سنجش ساز ه های تئوریک شرم و گناه تائید می کنند. درايران روایی صوری این آزمون مورد تائید اساتید  رشته های مشاوره و روان شناسی قرار گرفته است (ثنایی،۱۳۸۷).

 

منبع

Tangney, J.P., Wagner, P.E., Hill-Barlow, D., Marschall, D.E., &Gramzow, R.(1996). Relation of  Shame   and Guilt to constructive versus destructive responses to anger across the lifespan. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 797-809.

 

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱]. Test Of Self-Conscious Affect-2(PFQ-2)

[۲]. Ferguson, T.J & et al

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش + 9 =

0