آزمون سرسختی اهواز AHI کیامرثی ۱۳۷۶

نام پرسشنامه : آزمون سرسختی اهواز AHI کیامرثی ۱۳۷۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سرسختي اهواز:

پرسشنامه سرسختي اهواز يك مقياس خود گزارشي مداد ـ كاغذي است كه داراي ۲۷ ماده مي‌باشد. نمره‌گيري اين پرسشنامه ۲۷ ماده‌اي به اين صورت است كه آزمودني‌ها به يكي از چهار گزينه‌ها «هرگز» «به ندرت» «گاهي اوقات»، «بيشتر اوقات» پاسخ گفته و براساس مقادير ۰،۱،۲،۳ نمره‌گذاري مي‌شوند، به استثناي ماده‌هاي ۶ ،۷،۱۰،۱۳،۱۷،۲۱ كه داراي بار عاملي منفي هستند و به شيوه‌اي معكوس نمره‌گذاري مي‌شوند. دامنه نمره در اين پرسشنامه عدد ۰ تا ۸۱ است . احراز نمره بالا در اين پرسشنامه نشان دهندة سرسختي روان شناختي بالا در فرد است.

جهت سنجش روايي[۱]اين پرسشنامه از چهار آزمون ملاك يعني پرسشنامه اضطراب، پرسشنامه افسردگي، پرسشنامه خودشكوفايي و تعريف سازه‌اي سرسختي روان شناختي استفاده شده است. پرسشنامه سرسختي روان شناختي با پرسشنامه اضطراب (۵۵/۰-=r)، پرسشنامه افسردگي (۶۲/۰- =r)، پرسشنامه خود شكوفايي (۵۵/۰=r) و با تعريف سازه‌اي سرسختي روان شناختي (۵۱/۰=r) رابطة معناداري دارد كه اين ضرايب اعتبار مطلوب و رضايت بخش مي‌باشند. براي محاسبة‌ اعتبار[۲]  اين پرسشنامه از دو روش باز آزمايي و همساني دروني استفاده شده است. ضرايب پايايي بازآزمايي به دست آمده بين نمره‌هاي آزمودني‌ها در دو نوبت (آزمون ـ باز آزمون) براي كل آزمودني‌ها برابر با ۸۴/۰، براي آزمودني‌هاي مؤنث برابر با ۸۵/۰ و براي آزمودني‌هاي مذكر برابر با ۸۴/۰ مي‌باشد. همچنين ضرايب آلفاي كرونباخ براي كل آزمودني‌ها برابر با ۷۶/۰، براي آزمودني‌هاي مؤنث برابر با ۷۴/۰ و براي آزمودني‌هاي مذكر برابر با ۷۶/۰ مي‌باشد. با توجه به يافته‌هاي فوق ضرايب پايايي اين پرسشنامه نيز رضايت‌بخش مي‌باشد (كيامرثي، ۱۳۷۶).

منبع

ـ كيامرثي، آذر (۱۳۷۶). ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش سرسختي روان شناختي و بررسي رابطة آن با تيپ شخصيتي الف، كانون بهار، عزت نفس، شكايات جسماني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد،. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − دوازده =

0