آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱پایداري ناحیه مرکزي بدن فواید متعددي را براي دستگاه اسکلتی عضلانی از حفظ سلامتی کمر تا پیشگیري از آسیب لیگامانی زانو را فراهم می کند. به عنوان یک تحقیق، حفظ پایداري ناحیه مرکزي بدن، همواره علاقه و گرایش اصلی پزشکیاران ورزشی، فیزیوتراپها و محققان اسکلتی عضلانی است(۲۸). پایداري ناحیه مرکزي بدن توانایی ساختمان کمري  لگنی  رانی براي پیشگیري از خم شدن ناشی از فشار و برگشت به وضعیت تعادلی بعد از بهم خوردن آن است که بعد از اجرای هر اسپک در والیبال آنرا مشاهده می کنیم. هر چند که عناصر ایستا(استخوان و بافت نرم) تا حدودي کمک می کنند، اما پایداري ناحیه مرکزي بدن به طور غالب به وسیله عملکرد پویاي عناصر عضلانی حفظ می شود(۲۹). یک رابطه روشنی بین فعالیت عضلات تنه و حرکت پایین تنه وجود دارد. شواهد کنونی بیان می کند که کاهش پایداري ناحیه مرکزي بدن می تواند زمینه را براي آسیب مهیا و مستعد سازد و تمرین مناسب می تواند باعث کاهش آسیب شود. به دلیل حرکت ستون مهره ها به طور همزمان در سه بعد، بارهاي زیادي بر روي ساختارهاي غیرفعال استخوانی  لیگامانی ستون مهره ها عمل می کنند؛ بنابراین ستون مهره ها مستعد آسیب می شود. در نتیجه ضروري است حرکت به وسیلۀ عضلات کمري و شکمی با ایجاد سفتی مورد نیاز بهینه در مقابل بارهاي وارد بر ستون مهره هاي کمري کنترل شود و از آسیب به وسیلۀ اضافه بار جلوگیري شود. همچنین  هدف اصلی تمرینات ثبات دهنده ستون مهره ها، ایجاد ظرفیت جسمانی براي حفظ وضعیت طبیعی در ستون مهره ها در طول فعالیتهاي روزمره می باشد؛ که این کار را با افزایش تحمل و هماهنگی عضلات ثبات دهنده ستون مهره ها انجام می دهد(۱۷). با توجه به احتمال ایجاد آسیبهای مختلف ناشی از کمبود تعادل و توانایی در کنترل قامت والیبالیستها، تمرینات پایداري باعث حمایت بافتهاي آسیب دیده و سالم براي سریعتر کردن ترمیم و تقویت آنها می شوند، درحالیکه از بارهاي تجمعی که می تواند باعث ضعف ساختارها شود جلوگیري می کنند.

– بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0