یک بیوسنسور آنزیمی برای پایه پروکسید هیدروژن بر روی نانوساختار CeO2 الکترورسوب یافته در سطح ITO

An enzymatic biosensor for hydrogen peroxide based on CeO2 nanostructure electrode posited on ITO surface (2013)

یک بیوسنسور آنزیمی برای پایه پروکسید هیدروژن بر روی نانوساختار CeO2       الکترورسوب یافته در سطح ITO

توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۱۴ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در این مطالعه یک بیوسسنور (بیو حسگر) آنزیمی برای شناسایی امپرومتری پروکسید هیدروژن بر مبنای الکتروشیمی مستقیم میوگلوبین (Mb) بر روی فیلم نانوساختاری دی اکسید سریوم متخلخل (CeO2) توسعه یافته است. در ادامه فیلم توسعه یافته و به اتمام رسیده با حوزه سطحی وسیع بر روی زیرلایه اکسید قلع ایندیوم (ITO) الکترورسوب یافت. مطالعات مورفولوژی سطحی حاکی از آن بود که فیلم شکل گرفته CeO2 دارای حوزه سطحی بزرگی با نانوساختار منحصر به فرد بر روی سطح ITO بوده است. ولتامتری چرخه ای (CV) و ولتامتری پالس دیفرانسیلی (DPV) برای نشان دادن رفتار الکتروشیمی Mb بیحرکت شده روی فیلم ساخته شده کاربرد داشته که حاکی از الکتروشیمی ساده و مستقیم و عملکرد بهینه الکتروکاتالیزی بدون هیچ واسطه الکترونی بوده است. لازم به ذکر است که الکترود دارای دو نقطه اوج نیمه برگشت پذیر کاهش – اکسیداسیون به ترتیب در ۳/۰ – و V 2/0 – بوده که در نتیجه جفت ردوکس روی داده که یک فرایند الکتروشیمیایی و کنترل شده سطحی با انتقال یک الکترون     می باشد. این سنسور فاقد معرف دارای ثبات خوب و حساسیت بالا برای شناسایی H2O2 بدون هیچ اثری از ترکیبات واسطه گری است. همچنین سنسور با پایه پروتئینی از قابلیت شناسایی H2O2 اندک تا μM 6/0 برخوردار بوده که بصورت خطی تا mM 3 بوده و دارای زمان واکنش  در مقایسه با مقادیر مربوط به سایرالکترودهای اصلاح یافته می باشد. پس می توان گفت که CeO2 متخلخل یک گزینه داوطلب برای ساخت سنسورها یا ابزارهای آنزیمی می باشد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 + 9 =

0