کاربرد GIS در مديريت و مکانيابي پارکينگ

کاربرد GIS در مديريت و مکانيابي پارکينگ

(۳۱ صفحه pdf)

چکيده
مديريت پاركينگ يكي از مهمترين ابزار در مديريت شهر ي اس ت. سطوح مختلف امكانات پاركينگ مي
تواند بر كارايي ترافيك و كيفيت زندگي شهري تأثير بگذار د. تصميما ت نادرست و مديريت غير استاندارد
موجب تأثير نامطلوب بر سيستم ترافيكي شهري ٬ صدمه و تخريب محيط زيست ٬ افزايش در هزينه هاي
ساخت و مانع از پيش رفت اقتصادي مي شو د. بعد از گذشت چندين د هه و افز ا يش اتومبيل و نبود فضاي كافي
براي پارك و در نهايت هزينه زياد ساختن امك انا ت پاركين گ ٬ ارزيابي دقيق براي مديريت و مکانيابي
پاركينگ را ضروري ساخ ت. اين مقاله مديريت و امكان سنجي مكان مناسب پار كي نگ در شهرها ر ا ٬ بادر
نظر گرفتن عرضه و تقاضاي پارك و عوامل موثر بر آنها بررسي مي كن د. در اينجا دو هدف………………………

………………………………………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

سه + شش =

0