پرسش نامه خود پنداره تحصيلي کانر

پرسش نامه خود پنداره تحصيلي کانر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسش نامه خودپنداره تحصيلي کانر براي سنجش خود پنداره تحصيلي دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت . اين آزمون شامل ۳۷ سوال چهار گزينه اي (بسيار مخالف، مخالف، موافق وبسيار موافق) مي باشد، که از سوال ۱ تا سوال ۱۸ به صورت (بسيار مخالف =۴، مخالف =۳ ، موافق= ۲ و بسيار موافق = ۰) و از سوال ۱۹ تا ۳۷ به صورت (بسيار مخالف=۱ ، مخالف =۲ ، موافق =۳ ، موافق =۲ و بسيارموافق = ۴) نمره گذاري مي شود.

حداقل نمره دراين آزمون ۳۷ و حداکثر نمره در اين آزمون ۱۴۸ است .در اين آزمون هر چه فرد نمره اي بالاتري کسب کند، نشان دهنده خود پنداره تحصيلي بيشتري است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − هجده =

0