پرسشنامه ی سنجش هوش های چندگانه گاردنر همراه با خرده مولفه ها ۱۹۸۳

نام پرسشنامه : پرسشنامه ی سنجش هوش های چندگانه گاردنر همراه با خرده مولفه ها ۱۹۸۳

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

خرده مولفه های این پرسشنامه عبارتند از:

هوش طبیعت گرایانه، هوش موسیقایی، هوش منطقی-ریاضی، هوش وجودی(هستی گرایانه)، هوش درک دیگران(میان فردی)، هوش بدنی-جنبشی، هوش زبانی-کلامی،  هوش درک خود(درون فردی)، و هوش فضایی  که به ترتیب از شماره(سوال) ۱تا۹۰ در پرسشنامه مشخص شده اند.

 

روایی و پایایی و نمره گذاری

اين مقياس توسط عابدي ۱۳۹۰ براي سنجش و برآورد هو شهاي چندگان هي گاردنر جهت كودكان ۶ تا ۱۰ ساله ي شهر اصفهان ساخته و هنجاريابي شده است. اين مقياس ۸  مقوله اي هوشي توسط والدين تكميل مي گردد. روايي اين مقياس به روش تحليل عاملي انجام شده و از روايي مناسبي برخوردارمي باشد. ضرايب پايايي مقوله هاي هوشي به روش آلفاي كرونباخ از ۶۷/۰ تا ۸۹/۰ گزارش شده است. فرم پاسخ نامه به صورت مقياس پنج درجه اي خيلي كم (رفتاريا فعاليتي كه از طرف كودك خيلي كم انجام مي شود، يك امتياز) تا خيلي زياد (فعاليت يا رفتاري كه به طور مكرر از جانب كودك تكرار مي شود، پنج امتياز) است. درهر هوش ۱۰ سؤال ازفعاليت هاي مرتبط با آن هوش مطرح شده و مجموع نمرات هر هوش ۵۰ امتياز مي باشد كه بعد از برآورد كردن امتيازات هر هوش برمبناي بيشترين نمره ي برآورده شده در هوش هاي چندگانه، برنامه ي خاص آن هوش براي آموزش به فرد طراحي مي شود.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + یازده =

0