پرسشنامه کیفیت خدمات مدل لیب کوال

پرسشنامه کیفیت خدمات  مدل لیب کوال

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش مدل لیب کوال که یک مدل رایج و معتبر در اندازه گیری کیفیت خدمات می‌باشد به عنوان ابزار جمع‌آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار که توسط انجمن كتابخانه‌هاي پژوهشي در سال ۱۹۹۹ تدوین گردید، متشكل از ۲۲ گزاره يا گویه است كه اين عبارت ها در مجموع، سه بعد “تأثير خدمات”، “كنترل اطلاعات” و “كتابخانه به عنوان يك محل” را تشكيل مي‌دهند. از این تعداد شاخص های کیفیت خدمات، نه گزاره نخست مربوط به بعد “تاثیر خدمات”، هشت گزاره دوم مربوط به بعد “کنترل اطلاعات” و پنج گزاره آخر مربوط به بعد “کتابخانه به عنوان مکان” است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + 5 =

0