پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی( ساعتچی و کامکاری)

پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی( ساعتچی و کامکاری)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی شامل ۱۸ سؤال می‌باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه‌گیری می‌کند و آزمودنی باید پاسخ موردنظر را با عددی که بیشتر بیانگر احساس وی است، مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می‌نماید که هر کارمند چه نگرشی نسبت به اعمال تغییرات در سازمان دارد. در این مقیاس، پذیرش تغییر سازمانی در سه بعد نگرش عاطفی، نگرش شناختی و نگرش رفتاری، موردتوجه قرارگرفته است. کاربرد این پرسشنامه در موقعیت‌های سازمانی و تحقیقاتی، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نحوه توزیع سؤالات در قالب سه مؤلفه در جدول زیر قابل‌مشاهده است:

ابعاد پذیرش تغییر سازمانی شماره سؤال
نگرش عاطفی ۶-۱
نگرش شناختی ۱۲-۷
نگرش رفتاری ۱۸-۱۳

جدول ۳- ۲٫ توزيع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفكيك سه مؤلفه:

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + نوزده =

0