پرسشنامه پاسخگویی( محبوبی (۱۳۹۱) و دانایی فرد(۱۳۸۹))

پرسشنامه پاسخگویی( محبوبی (۱۳۹۱) و دانایی فرد(۱۳۸۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه استاندارد پاسخگویی با ۳۳ سؤال برگرفته از محبوبی (۱۳۹۱) و دانایی فرد(۱۳۸۹) مورد استفاده قرار گرفته شده است. پرسشنامه‌ با طیف لیکرت پنج گزینه‌ای (کاملاً مخالفم=۱   تا  کاملاً موافقم=۵) تنظیم شد. شایان ذکر است که پرسشنامه مذكور استاندارد می‌باشند و محقق دخل و تصرفی در آن نداشته است.

جدول (۳-۱) توزیع سوالات پرسشنامه

سؤالات پرسشنامه شماره سؤال
پاسخگویی اخلاقی ۱-۷
پاسخگویی مالی ۸-۱۱
پاسخگویی ساختاری ۱۲-۱۴
پاسخگویی قانونی ۱۵-۱۹
پاسخگویی اطلاع رسانی ۲۰-۲۲
پاسخگویی عملکردی ۲۳-۲۶
پاسخگویی فرهنگی ۲۷-۲۹
پاسخگویی سیاسی ۳۰-۳۳

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + هشت =

0